GO/NotGo量规用于检测螺纹孔是否在允许的公差范围内。包含2次检测yabo体育游戏网。检测通和止yabo体育游戏网yabo体育游戏网,通GO必须完全能通过内螺纹孔yabo体育游戏网yabo体育游戏网yabo体育游戏网yabo体育游戏网,止NotGo不能通过yabo体育游戏网。

通止检验是完整的一套检测yabo体育游戏网,可以确保不同加工者的产品可以配合使用yabo体育游戏网yabo体育游戏网。